Tinglysingsmaterialet

Pantebøker og panteregistre

Statsarkivene har eldre arkiver fra sorenskriver og byfogd/byrett/byskriver. Dette er statlige institusjoner som har hatt ansvaret for tinglysing.

Pantebøker
Pantebøker

Pantebøkene inneholder rettsgyldige avskrifter eller gjenparter av dokumenter som er innlevert og godtatt til tinglysing. Dokumentene er innført i protokoller i kronologisk rekkefølge etter når de ble tinglyst. De fleste pantebøkene er håndskrevne. Før 1880 er de skrevet med gotisk skrift og er vanskelig å lese. Om du skal bruke et så gammelt dokumet i rettslig samenheng kan du bestille en maskinskrevet avkrift fra statsarkivet. Les mer om det nederst på siden. Pantebøkene er godt bevart, men noen har gått tapt i brann og i andre verdenskrig. Her ligger en liste over hvilke pantebøker som finnes i Statsarkivet, og hvor langt fram i tid de er avlevert. De som ikke er avlevert til oss ligger hos Kartverket i Hønefoss. For å finne fram i pantebøkene slår man opp i panteregisterene.

Panteregister
Panteregister

Panteregistrene er registre som skal lette framfinningen i pantebøkene. Hvert gårdsbruk har sin side i panteregisteret med en kronologisk oversikt over alle tinglyste dokumenter.  Registrene viser til hvor de tinglyste dokumentene finnes gjengitt i sin helhet (panteboknummer og sidetall). Panteregistrene er forløper for grunnbøkene, som ble innført etter den nye tinglysingsloven av 1935. De eldste panteregistrene (før 1800) er kronologisk satt opp, og gir ikke en samlet oversikt for hver gård.På dette oppslaget ser vi at bruket «Norly» (bruksummer 9) tilhørende gården Rokones gårdsnummer 134, ble skilt ut fra gårdsnr. 134 bruksnr. 8. den 21.10.1907. Skylddelingsforretningen ble tinglyst 9.12.1907 og er innført i pantebok 16 på side (folie) 214. Her er grensene til bruket (parsellen) beskrevet. 11.12 1917 ble det tinglyst et skjøte fra Ole Eriksen Rokones til Even H. Rokones på 2450 kr. Der beskrives bl.a. rettigheter og heftelser som følger med kjøpet. Selve kjøpekontrakten ble imidlertid ikke tinglyst.

Pantebøkene for Trondheim er de eldste i landet og er lagt opp på en spesiell måte. Vi har derfor laget en veiledning i hvordan du bruker dem.

Bestilling av kopier og avskrift

Du kan selv printe ut pantebokssider fra Digitalarkivet ved bruke kjanppene merket  PDF1 og PDF2. Om du ikke klarer det men vil ha utskrift fra Statsarkivet, bestill da via e-post og bruk gjerne vårt bestillingsskjema  (saksbehandlingstid ca. 3 uker). Du kan også komme innom og få utskrift direkte på vår lesesalsskranke.

Dokumenter som er eldre enn 1880 er som regel skrevet med gotisk skrift. Statsarkivet kan ikke kopiere slike dokumenter, men kan levere en avskrift dersom du skal bruke dokumentet i rettslig sammenheng. Det koster 100 kr per maskinskrevet side. Om du vil bestille en avskrift for andre formål (hobbybruk) kan Statsarkivet vise deg til en privat avskriver.

Statens kartverk kan levere utskrift av grunnboken. Grunnboken ligger også på Internett, tilgjengelig for abonnenter.