Tegninger

I Arkivsenteret finnes byggetegninger hovedsakelig i privatarkiv etter arkitekter og i Trondheim kommunes byggesaksarkiv og dets forgjenger – bygningskomisjonen. Tegninger etter offentlige bygninger, kirker og embetsboliger kan finnes i  Fylkesmannens arkiv og i de ulike embetsarkivene.

Les mer om Embetsgårder og kirker.

Arkitektarkiv

I Arkivsenteret finnes arkiv etter flere arkitetkkontor. NTNU Universitetsbiblioteket har arkiv etter professorer i arkitektur fra Norges Tekniske høgskole (NTH) og NTNU, og studentarbeider fra arkitektinstituttene på universitetet. Arkivtektarkivene inneholder store mengder tegninger, og her kan det også finnes tegninger av interiører og møbler.

Universitetsbiblioteket har i tillegg en del tegninger registrert som enkeltdokumenter på ulike bygg, blant annet antikvariske oppmålingstegninger. Disse er ikke med i denne listen, men du kan søke etter dem i Bibsys.

 • Arneberg, Ulrik Fr. Chr. (PDF) (1855-?)  PA tek 36 NTNU UB
 • Bugge, Andreas Fredrik (PDF) (1859-1945) Prof. i husbyggingslære PA tek 39 NTNU UB
 • Bøndenes bygningskontor i Trondheim (1953-1987). PA 471.
 • Gjone, Erling (PDF)(1898-1990)  PA tek 15 NTNU UB
 • Guldahl, Axel (1866-1921) PA 431 Statsarkivet
 • Guldahl, Erik (1908-1999) PA 454  Statsarkivet
 • Hanno von, Andreas Friedrich Wilhelm  (1826-1882). PA 9 Statsarkivet
 • Hjelte, Claus (1884-1969). PA 172. Statsarkivet
 • Holmgren, Jakob P. (1884- 1962) PA tek 11 NTNU UB
 • Meyer, Johan Johan (PDF) (1860-1940)  PA tek 17 NTNU UB
 • Moe, Carl Johannes (1889-1942) Arkitekt. PA tek 16 NTNU UB
 • Nielsen, Petter Christian, murermester (1818-1889) PA 0591 Statsarkivet
 • Nordhagen, Olaf (1883-1925) Arkitekt. PA tek 14  NTNU UB
 • Pedersen, Sverre (PDF) (1882-1971) Arkitekt PA tek 28  NTNU UB
 • Schjetlein og Tønseth, arkitektfirma,  Statsarkivet
 • Stabell, Nic, (1920 – ? ) Arkitekt. PA tek. 6 NTNU UB
 • Swendsen, Wilhelm Henrik Carl, (1850- 1958)  PA 62  Statsarkivet
 • Thiis Helge, (1940- 1949, 1897-1972) PA 228 Statsarkivet
 • Trondhjems arkitektforenings arkiv PA tek 12 NTNU UB
 • Trondhjems cementstøberi og entreprenørforretning  PA 290 NTNU UB
 • Tønseth, Roar (1895-1985). PA 243. Statsarkivet
 • Vold, Torleiv (1864-1969). PA 397. NTNU UB

Bøndenes bygningskontor

Et spesielt arkitektkontor var Bøndenes bygningskontor i Trondheim (1953-87).  Det arbeidet for «en bedre, en mer praktisk og vakrere bebyggelse i norske bygder». Hovedkontoret lå i Oslo og et distriktskontor ble åpnet i Trondheim i 1953.

Ved siden av vanlig gårdsbebyggelse arbeidet man med kjøkkeninnredning og tegning av peiser, og ga også fargeforslag på bygninger. Arkivet inneholder flere fine eksempler på fargebruk i Trøndelagsfylkene. Arkivet består hovedsakelig av byggesaker fra de forskjellige oppdragene, arkivert alfabetisk på oppdragsiver. De utgjør 248 arkivbokser og inneholder tegninger (PA 471 Statsarkivet)

Sverre Pedersens arkiv

I Universitetsbiblioteket ligger arkivet etter Sverre Pedersen.

Han var utdannet arkitekt, og var professor i boligbygging og byplanlegging ved NTH 1920-54. Han var også leder for Brente Steders Regulering 1940-45, og hadde derved hovedansvaret for å utarbeide nye reguleringsplaner for alle ødelagte byer og tettsteder i Norge. Han fikk således enorm betydning for utviklingen av en rekke norske byer i tiden etter andre verdenskrig. Sverre Pedersens arkiv er i dag en del av Norges dokumentarv.

Hans arkiv omfatter ca. 75 hyllemeter. Arkiveskene er ordnet etter kommunenavn, og deretter kronologisk. I tillegg finnes en stor mengde tegninger og fotografier. Materialet etter arbeidet med Brente Steders Regulering utgjør en separat del av arkivet.

I arkivet finnes også en boligundersøkelse for Trondheim, utført på 1940-50-tallet, som gir utførlige tekniske og sosiale reportasjer om boligsituasjonen i byen etter krigen. Den inneholder også en tilsvarende undersøkelse for Verdal. Det er utarbeidet en trykt katalog over arkivet. Arkivet er også tilgjengelig på Arkivportalen.

Kommunale byggesaksarkiv

I kommunenes byggesaksarkiv finnes tegninger av bygninger som det er søkt om byggetillatelse for. I Trøndelag er det bare Trondheim kommune som har avlevert byggesaksarkivene til Arkivsenteret. De andre kommunene oppbevarer selv byggesaksarkivene – også eldre materiale.

Bykommunene fikk som regel bygningskomisjoner opprettet under første halvdel av 1800-tallet. Fra slutten av 1800-tallet ble det opprettet en del særskilte bygningskommuner på landet. Men det var først i 1965 at bygningslovgivningen ble gjort gjeldende for hele landet.

Les om de eldre byggesaksarkivene (Bygningsjefen/Bygningskommisjonen) i Trondheim her.

Les om den nyere delen (fra 1900) av Trondheim byggesaksarkiv her.