Byggesaksarkiv og reguleringsplaner

Kommunenes tekniske etater har hatt ansvar for byggesaker og reguleringsplaner. Det er bare Trondheim kommune som har avlevert arkivene fra de tekniske etatene til Arkivsenteret. Øvrige kommuner i Trøndelag oppbevarer selv sine byggesaksarkiv.

Byggesaksarkivet i Trondheim

Byggesaksmapper i byggesaksarkivet ligger som regel søknader om byggetillatelse, plantegninger, fasadetegninger, snittegninger og ferdigattester. I separate «rørleggermapper» finnes tegninger over vann- og avløpsrør. Byggtegningene i arkivet kan være så gamle som omkring 1900, men hver enkelt adresse har et unikt innhold i sine mapper og det er ikke alltid at de eldste tegninger finnes bevart.

Byggesaksarkivet i Trondheim kommune er et såkalt «levende» arkiv. Det vil si at arkivet ikke er avsluttet, og at nye byggesaker skapes hver dag, som etter hvert kommer inn i arkivet.

Hos Trondheim kommune er byggesaksarkivet ordnet etter gateadresser. I 1964 slo man kommunene Byneset, Tiller, Leinstrand, Strinda og Trondheim sammen til én storkommune. I den forbindelse ble alle kommunenes byggesaksarkiver smeltet sammen til ett samlet byggesaksarkiv for hele området.

Forgjengeren til byggesaksarkivet var Trondheim bygningskommisjon og Bygningssjefen som ble etablert i 1845. Der ble søknader om nybygg og ombygnininger behandlet og godkjent. Arkivet fra Bygningskomisjonen og Bygningssjefen er bevart helt fra starten av – her kan du også finne informasjon om byggingen av eldre hus.  Les mer om Bygningssjefens arkiv her.

Det finnes også andre kilder som beskriver hvordan eldre hus så ut og var konstruert. Les mer om det på sidene om beskrivelser av hus, tegninger , foto av hus og embetsgårder og kirker.

Hvordan bestiller man en byggesak?

Digitale kopier av eiendomsinformasjon bestilles fra Trondheim byarkiv.

Reguleringsplaner

Reguleringsplaner viser hvordan og i hvilken grad avgrensede geografiske områder kan utnyttes og benyttes innen kommunen; om området er tiltenkt boligutbygging, industri, landbruk osv. Dagens reguleringsplaner er i mange kommuner søkbare på data. Eldre reguleringsplaner ligger i kommunearkivene. Der finner man også saksdokumentene som ligger til grunn for reguleringsplanen.

Gjeldende reguleringsplaner for Trondheim kommune finner man på GIS/LINE Webinnsyns nettadresse. Her kan du søke på adresser samt gårds- og bruksnummer for å finne informasjon om hvilke regulerings- og bebyggelsesplaner som gjelder for det området du er interessert i. Herfra kan du også bestille mer detaljert informasjon og tilgang til saksdokumenter, basiskart og plankart fra planarkivet.  På websiden får du også tilgang til flyfoto for hele kommunen.

Selve reguleringsplanene, eldre planer samt saksdokumenter som har ligget til grunn for reguleringsplanene finnes i Byarkivet, og kan studeres på Arkivsenterets lesesal. Søk først hos GIS/LINE for å finne reguleringsplannumrene for området du er interessert i. Reguleringskart fra andre kommuner enn Trondheim  må søkes hos kommunenes tekniske etater.

Privatarkiv

Arkivet etter Sverre Pedersen (1882-1971), PA 28 «Arkitektur (Tek arkiv)» ligger på NTNU UB i Arkivsenteret. Sverre Pedersen var stadtsarkitekt i Trondheim fra 1914, professor i byggekunst ved NTH fra 1920, og drev også eget arkitektkontor. Han utarbeidet en mengde reguleringsplaner, ikke minst i sitt arbeid med gjenreisingen av norske byer etter krigen. Katalogen over arkivet er trykt og står på Arkivsenterets lesesalsekspedisjon.