Oppslagsverk – gård og eiendom

Boniteringslister Vurdering av jordteiger. Boniteringslitene finner man som vedlegg i jordskiftesaker(Statsarkivet).

Gårds- og bruksnummer – identifiserer den enkelte eiendom. De brukene som har felles gårdsnummer kalles til sammen gård eller matrikkelgård. Matrikkelgården har ett navn, samtidig som hvert bruk også  har sitt eget navn. NB! Det er som regel gårdsnavnet som er registrert i innholdsfortegnelsen til panteregistrene – ikke bruksnavnet.

Målebrev er det moderne ordet for grensebeskrivelse. Målebrev finner man tinglyst som skylddelingsforretninger i pantebøkene (Statsarkivet) og innført  i målebrevsprotokoller i kommunearkivene (Trondheim byarkiv).

Panteobligasjon  er et gjeldsdokument som skrives når man tar opp lån med sikkerhet i eiendommen.

Servitutt er en samlebetegnelse på avtaler/heftelser osv. som kan være inngått ved kjøp og salg av eiendom. Man finner ikke ordet servitutt i panteregistrene, men det forekommer i de nyere grunnbøkene (hos Statens kartverk).

Sæter – Om du søker etter dokumentasjon på grenser og eierskap for en sæter, begynn da med å søke i  skylddelinger, utskiftinger og skjøter. Dersom sætra ligger i en allmenning – se etter allmenningsbeskrivelser i fogdens arkiv (egne serier) i Statsarkivet. Om du ikke finner noen opplysninger, prøv i  matrikuleringsforarbeider i Riksarkivet.

Utskiftningsforretning er en forretning hvor jorden blir omfordelt mellom flere brukere på en gård slik at man skal ha større sammenhengende teiger.

Utskiftningsforretninger ble vanlig fra andre halvdel av 1800-tallet. Her finner man i tillegg til grenser opplysninger om en rekke rettigheter og plikter som for eks.

  • veirett
  • beiterett
  • gjerdeplikt
  • fiskerett
  • jaktrett
  • rett til naust osv…

Utskiftningsforretninger finner du i Jordskifteverkets arkiv i Statsarkivet.

Les mer om grenser og rettigheter.