Gravsted

Fotografier og database

Graver fra hele landet er søkbare på personnavn i en database kalt Graviminner på hjemmesiden til DIS Norge. Der ligger også fotografier av gravene. Databasen er laget av frivillige i samarbeid med kirkevergene

Gravstedsprotokoller og -kart

Etter 1897 skulle det føres en fortegnelse over graver. Kirkegården skulle planlegges med hensyn til veier og graver, og det ble laget kart over kirkegårdene. I gravprotokollene fikk gravene nummer som viser til kartet. Arkivmaterialet ligger i kirkevergens arkiv i kommunearkivene.

Graver før 1897

Før 1897 kan man unntaksvis finne opplysninger om gravers plassering i prestearkivene.  Statsarkivet oppbevarer noen få gravfortegnelser fra enkelte kirker Trondheim.

Krigsgraver

Krigsgraver ble håndtert av Krigsgravtjenesten, som avleverer sine arkiver til Riksarkivet i Oslo. Distriktskontoret for krigsgravtjenesten i Trøndelag har imidlertid avlevert et arkiv til Statsarkivet i Trondheim. Arkivet dokumenterer bl.a. flytting av krigsgraver.