Teknisk informasjon – veier og bruer

Vegkontorenes arkiv

I Vegkontorenes anleggsarkiv i Statsarkivet finner man dokumentasjon på vei- og brubygging. Disse arkivene har oppstått ute på veianleggene.  Her finner man profiler, kart , tegninger, beregninger, undersøkelser av grunnforhold, korrespondanse osv. Arkivene fra de ulike vegkontorene er ordnet litt forskjellig, men er godt registrert i kataloger. I tillegg har en del dokumentasjon vedrørende veier blitt arkivert i vegkontorenes hovedadministrasjon – den dokumentasjonen finner man i vegkontorets sakarkiv. Alt dette materialet er registrert i en og samme katalog. Vi anbefaler at man søker i de elektroniske katalogene først – der kan man søke på enkelte veistrekninger. Men observer at alle serier ikke er registrert på anleggsnivå – se mer nedenfor. Spør personalet om du ikke finner fram! Katalogene vil også snart bli søkbare på Internett på Felleskatalogen. Materialet er arkivlagt på forskjellige måter i de ulike vegkontorene:

For Sør-Trøndelag vegkontors arkiv finnes to kataloger – for gammel og ny avlevering. I den eldre katalogen er anleggsarkivene ordnet kommune for kommune etter løpenummer. I den nyeste katalogen, som omfatter materiale fra ca. 1970,  ligger materialet i serie Fa og Fb og er ordnet kommunevis – men man har brukt den gamle kommuneinndelingen fra 1938! (samme som i den gamle katalogen).  Etter at serie Fa var ferdig ordnet fant vegkontoret mer arkivmateirale, som ble lagt i serie Fb. Derfor finnes det to parallelle serier med anleggsarkiv i den nye katalogen.

I Møre og Romsdal vegkontors arkiv er materialet ikke ordnet kommunevis. Det er ordnet etter anleggsnummer innenfor hele fylket i serie Fa.  Det finnes et register til anleggsnummrene i serie Fb.

Nord-Trøndelag vegkontor har ikke avlevert sitt anleggsarkiv til Statsarkivet. I statsarkivet finnes bare den delen av dokumentasjonen som ligger i sakarkivet (Da) på arkivkode 603-690.

Nordland vegkontor Anleggsarkivet er ordent i to serier: Fa (1862-1873) og Fb (1865-1994). Fa inneholder mapper ordnet på kommune – her er de ulike anleggene ikke registrert i katalogen. Serie Fb er derimot registrert på anleggsnavn – veistrekninger eller parseller innenfor en veistrekning. Den som søker etter informasjon om en veistrekning må derfor gå inn i begge seriene. Det finnes også en serie «Veg,- bru- og fergeprosjekter» under serie H som inneholder anleggsinformasjon. Her finnes også en serie G som omhandler nødsarbeid og ekstraordinære veiprosjekter. Obs!  Mosjøen utbyggingskontor er utskilt som eget arkiv under vegkontoret!

Kommunearkivene

Formannskapsprotokollene og kommunestyreprotokollene inneholder mye informasjon om anlegg av kommunale veier. Selve saksdokumentene er arkivert enten i serier med emneordnet korrespondanse eller i sakarkivet ordnet etter arkivnøkkel.

Det kan også finnes separate kommisjonsarkiver for ulike veganlegg. Ofte ble det opprettet et Veistyre som ble plassert som et utvalg under kommunestyret. Det har som regel  arkivsignaturen 040 i arkivkatalogene. Et kommunalt Veivesen/veinemd kan også være plassert under teknisk etat, da ofte med arkivkode 750. (I IKA, Byarkivet)

Vegdirektoratets arkiv

Vegkontorene ligger under Vegdirektoratet. I Vegdirektoratets arkiv finnes anleggsarkiv med informasjon om veganlegg i hele landet. Her finnes teknisk informasjon, informasjon om byggeprosessen og vedlikehold. Her finnes også et bruarkiv med mapper på den enkelte bru. Mappene går tilbake til 1800-tallet. Vegdirektoratet avleverer sine arkiver til Riksarkivet i Oslo.