Mannskap og passasjerer

Mannskap til sjøs 1798 – 1988

Sivilt og militært mannskap til sjøs har blitt registrert av ulike instanser gjennom årenes løp. Her finner du en sammenstilling over ruller og registre i Arkivverket.

Sjøutskrivningen

Før 1814 var det ingen egen norsk marine, bare en felles dansk-norsk flåte. For å finne personer innrullert i marinen, må man søke i ruller i danske militærarkiver. Fra 1703 ble ført ruller over den mannlige delen av befolkningen som var tilgjengelig for militær tjeneste til sjøs. Selve rullene ligger dels i sjøutskrivningens arkiver, dels i amtsarkivene i statsarkivene. Innrulleringsmanntallet gir en oversikt over den mannlige del av befolkningen og oppgir fødeår og fødested. Dessuten inneholder manntallet opplysninger om fysisk form, sykdommer og lyter. Innrulleringsmanntall i amtsarkivene finnes fram til midten av 1800-tallet.

Tollvesenet

Utseilingsbøker

På 1700-tallet førte tollkontorene i sjøfartsbyene utseilingsbøker med oversikter over skip som seilet ut. Her er anført når og hvor skipene dro, og hem som var med ombord, både personale og passjerer. Her er det også notert når båten kom tilbake. Dersom det ikke er anført kan det bety at båten har forlist. Her i finner man også utenlandske skip.

Tollbøkene

Fra 1798 og en bit inn på 1800-tallet, skulle tollvesenet føre lister over skip og mannskap lengst bak i tollbøkene. Tollbøkene ligger i statsarkivene, men de er dessverre ikke komplett bevart.

Mønstringskontor/Arbeidsformidling

Fra og med andre halvdel av 1800-tallet ble sivilt mannskap på båter registrert av mønstringssjefene/mønstringskontorene. På steder der det ikke fantes mønstringskontor kunne sjøfolk hyres gjennom arbeidsformidlingen, som førte egne register over sjøfolk. Fra 1947 ble mønstringskontoret en del av arbeidskontoret. Både mønstringskontorene og arbeidsformidlingen har avlevert sine sjømannsruller til statsarkivene. Rullene går fram til ca. 1988.

Private uthyrningskontor

Fram til 1929 kunne sjøfolk også formidles via private uthyrningskontor. Det er ikke avleveringsplikt på arkivene etter disse, så man kan ikke regne med å finne disse rullene i Arkivverket.

Diverse registre over sjøfolk

I Statsarkivet i Trondheim finnes et kortregister over skipsførere og styrmenn i Trondheim på 1800-tallet, kalt Gaustads register. Det er laget av skipslos Petter Andreas Gaustad (1872-1962).

Emigranter

Emigrantprotokoller

Fra og med 1860-årene skulle politiet føre protokoller over emigranter. I Statsarkivene finnes emigrantprotokoller i politiarkivene fra 1867-1970. Her er det registrert hvilken båt emigrantene reiste med, hvor de skulle, hvor billetten var betalt samt alder, sivistand og hjemsted til emigrantren. Emigrantprotokollene 1867-1930 er dataregistrerte og søkbare på Digitalarkivet.

Skipslister

Kapteinen på emigrantskipene skulle levere skipslister over alle passasjere til ankomsthavnen. Mange av listene kan finnes i National Archives i Washington. Noen få skipslister finnes imdlertid i Arkivverket. Disse er dataregistrert og ligger på Digitalarkivet. Skipslister/passsjerelister ligger også på andre nettsteder, for eks. https://www.norwayheritage.com/