Registrering av dødsfall

Sorenskriver, Byfogd/Magistrat

Melding om dødsfall skulle gjøres for alle innbyggere fra og med  1792. Dødsfallsmeldingene skulle sendes fra lensmannen og presten, (i byene også direkte fra private) inn til herredsretten/byfogden. Dødsfallsmeldingene tar opp også de som døde langt hjemmefra, for eks. i utlandet.

Hos herredsretten/byfogden ble dødsfallsmeldingene ordnet kronologisk i pakker, fordelt på kommune – slik de kom inn.  Her finnes opplysning om navn, dødsdato og arvinger, og her står det om skifte ble holdt eller ikke. Om det ble holdt skifte, er nummeret på skiftet oppgitt her. Dersom skifte ikke ble holdt, men gjenlevende ektefelle satt igjen i uskiftet bo, er det denne dødsfallsmeldingen som fungerer som ”uskifteattest”.  Fra og med ca. 1900 skulle Sorenskriveren også føre dødsfallsprotokoller. Noen dødsfallsprototkoller er imidlertid eldre, framfor alt for byene. Sorenskriverarkivene avleveres til Statsarkivet.

Dødsfallsprotokoller for Trondheim 1908-1930 er dataregistrert og søkbart på Digitalarkivet. På Digitalarkivet ligger også et landsdekkende register over dødsfall 1995-2001.

Lensmannen

Lensmannen førte også dødsfallsprotokoller fra og med 1840-tallet. De finner man i Statsarkivet.

Kirkebøker/klokkerbøker

Kirkebøkene inneholder opplysninger om dødsdato, begravelsesdato og ofte dødsårsak. Legg merke til at dødsdato ikke alltid er innført her, iblant er bare begravelsesdato oppgitt. Dersom noen døde langt utenfor hjemkommunen, ble dødsfallet ofte ikke registrert i kirkeboken.  Statsarkivet. Kirkebøkene er digitalisert frem til 1930 og finnes på Digitalarkivet.

Morsmapper

Ordet MORS kommer fra latin og betyr død. I noen kommuner finnes det såkalte MORS-arkiv. Det vil si at ulike instiusjoner i kommunen har tatt ut pasientjournaler og andre mapper på personer som har avgått ved døden, og opprettet et eget arkiv for disse. Dette forekommer ofte hos arkivskapere innen helse- og omsorgssektoren og sosialetaten i kommunene.

Ved Arkivsenteret finnes MORS-mapper fra:

  • Midtre Gauldal kommune (IKA Trøndelag)
  • Inderøy kommune (IKA Trøndelag)
  • Stjørdal kommune (IKA Trøndelag)
  • Hemne kommune (IKA Trøndelag)
  • Trondheim kommune (Byarkivet)

Sykehusarkiv

Dersom dødsfallet fant sted på sykehus kan man finne opplysninger om dødsårsak i sykehusets medisinske journaler. Ofte er opplysningene registrert i sykehusets journaler på den avdeling der vedkommende døde. Noen sykehus har laget egne serier med ”morsjournaler”.

Folkeregisteret

Når en person døde, ble dennes folkeregisterkort flyttet over fra hovedregisteret til en egen serie – ”avgangsregister”. Her finnes foruten døde, også forsvunne. Serien er ofte kronologisk ordnet, og mangler navneregister. På folkeregistertkortet er dødsdato notert