Privatarkiv

Statsarkivet og Universitetsbiblioteket oppbevarer store mengder privatarkiv fra Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland. Det dreier seg om person-, slekts-, gårds- og organisasjons-/foreningsarkiver og arkiv etter private bedrifter. Også IKA og Byarkivet har noen få privatarkiv i sine magasiner. IKA har dessuten oppdraget med å koordinere privatarkivarbeidet i Sør-Trøndelag.

NTNU Universitetsbiblioteket

NTNU Universitetsbiblioteket oppbevarer over 500 privatarkiver ved Dorabiblioteket og Gunnerusbiblioteket.

Du kan søke i våre arkivkataloger gjennom den nasjonale samkatalogen Arkivportalen hvor over 70 arkivinstitusjoner publiserer sine kataloger. Du finner en alfabetisk oversikt over Universitetsbibliotekets privatarkiver ved NTNU Universitetsbiblioteket på Arkivportalen. Arkivene er fritt tilgjengelig for bruk på våre lesesaler, og materialet er kun unntaksvis klausulert. Samlingene består av arkiv fra en rekke områder: kunnskaps- og vitenskapshistorie, kulturhistorie, bedriftsarkiv, foreningsarkiv og ulike personarkiv.

Våre vitenskapshistoriske arkiver er i hovedsak arkiv etter ansatte ved NTNU og dets forløpere. Eksempel på privatarkiv fra Universitetsbibliotekets samlinger er arkivet etter Trondheims Mekaniske Verksted (over 350 hyllemeter) og nobelprisvinner Lars Onsagers.

Statsarkivet i Trondheim

Statsarkivet oppbevarer også ca. 500 privatarkiv, og dessuten Arbeiderbevegelsens arkiv fra Trøndelag. Dette består av ca. 400 småarkiv fra fagforeninger og lag knyttet til LO og Arbeiderpartiet. En oversikt over våre privatarkiv kan du få på Arkivportalen.no. gjennom å velge oppbevaringssted Statsarkivet i Trondheim og deretter hake av for samfunnssektor: privat.

Noen av våre største privatarkiver er arkivene etter handelshusene på 1700-tallet, samt arkivet etter Røros kobberverk.

Interkommunalt arkiv Trøndelag

IKA Trøndelag  oppbevarer privatarkiv som har kommet inn med kommunearkiver. De blir katalogisert  og listene blir satt bakerst i arkivkatalogen til den respektive kommune. Arkivene kommer fra telefonsamlag, sanitetsforeninger, barnelosjer, kjøpmenn osv.

IKA er oppnevnt som koordinator for privatarkivarbeidet i Sør-Trøndelag. IKA bistår med råd og veiledning for alle institusjoner og organisasjoner i fylket som jobber med historiske privatarkiver og lokalt kildemateriale. Det er også vår oppgave å informere og motivere institusjoner med privatarkiver til å registere seg i Samkatalogen. Samkatalogen er Arkivverkets register over bevarte privatarkiver. Har du et privatarkiv ? Ta kontakt med Tone Stakvik for nærmere råd!  tone.stakvik@ika-trondelag.no

Trondheim byarkiv

Trondheim byarkiv har rundt 50 privatarkiver fra et bredt spekter av kilder: Avholdsforeninger, fagforeninger, idrettslag, privatpersoner og bedrifter. Ikke alle er ferdig ordnet, men en oversikt over privatarkivene som er tilgjengelige kan finnes på Arkivportalen.

Se liste over byarkivets privatarkivsamling